Menu

Stervende gesproken

€ 14,95
Voor 16:00 u. besteld, morgen in huis
Alle levertijden weten?
Gratis verzending vanaf 35 euro Onder de 35 euro 3,50 euro verzendkosten. Altijd achteraf betalen Factuur meegestuurd in pakket of per mail. Vakkundig telefonisch advies 0342 - 41 69 86
  • ds. C. Smits
  • Gebonden
  • Bestel nr: 9789057414862

Stervende gesproken. Het kwam meer voor dat kruiselingen spraken. Wie zou niet spreken in de vreselijkste pijn en zwakte? Het was een straf die alleen de onderdrukte bevolking ondervond. Die Romeinse straf die werd toegepast, was een vreselijke straf. Wij weten wat daar op Golgotha is gebeurd. De farizeeën en de schriftgeleerden, de godsdienst buiten de ware zaligmakende kennis, heeft Christus aan het kruis genageld. 

Op Golgotha is Christus gekruisigd. Aan dat kruis vernemen we een gouden taal. Het is de taal Gods. 
Vreselijke woorden werden er gesproken. Terzijde van Christus hingen de moordenaars. Christus hing in het midden. Dat was een plaats, waar werd gehoord het kermen van de pijn en tussendoor de vloeken. 
In deze preken horen we de middelste Kruiseling. Het zijn de zeven kruiswoorden die Jezus stervende gesproken heeft op Golgotha. 

 

Ds. C. Smits

Ds. C. Smits (1989-1994) was in leven predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 

 

Inhoud

1. Jezus’ bede voor Zijn vijanden
Lukas 23 vers 34:
En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.

2. De poort van het nieuwe Paradijs Gods geopend voor een erfwachter van de hel     
Lukas 23 vers 40-43:
Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt?
En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben; maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.
En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn.
En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.


3. De erflating der liefde
Johannes 19 vers 25-27:
En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder en Zijner moeders zuster, Maria, Klopas’ vrouw, en Maria Magdaléna.
Jezus nu, ziende Zijn moeder, en den discipel dien Hij liefhad, daarbij staande, zeide tot Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon.
Daarna zeide Hij tot den discipel: Zie, uw moeder. En van die ure aan nam haar de discipel in zijn huis.


4. De diepste klacht van de Man van smarten
Matthéüs 27 vers 45-46:
En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe. En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem, zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI? Dat is: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?

5. Het vijfde kruiswoord
Johannes 19 vers 28-29:
Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift zou vervuld worden, zeide: Mij dorst.
Er stond dan een vat vol edik, en zij vulden een spons met edik, en omlegden ze met hysop, en brachten ze aan Zijn mond.


6. Een woord van overwinning
Johannes 19 vers 30:
Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij: Het is volbracht; en het hoofd buigende, gaf den geest.

7. De waardigheid van Christus’ verheerlijking  
Lukas 23 vers 45b-46:
En het voorhangsel des tempels scheurde middendoor.
En Jezus roepende met grote stem, zeide: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd had, gaf Hij den geest.


€ 14,95