Menu

Algemene Voorwaarden - Uitgeverij / Boekhandel Gebr. Koster

Barneveld mei 2019

Artikel 1: Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. de opdrachtgever/koper De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de uitgeverij/boekhandel opdracht heeft gegeven tot het leveren van boeken, cd’s of welke producten dan ook, dan wel tot het verrichten van werkzaamheden en het leveren van diensten.
b. Uitgeverij/Boekhandel Gebr. Koster (hierna te noemen de uitgever) dan wel de bevoegd voor haar optredende natuurlijke persoon die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.

Artikel 2: Algemeen
1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever/koper en de uitgever gesloten overeenkomsten.
2. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever/koper zijn slechts van toepassing, indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen beide partijen van toepassing zijn.

Artikel 3: Prijzen / aanbiedingen
1. Alle door de uitgever genoemde prijzen in de fondslijst en op de internetsite van de uitgever, zijn inclusief btw, maar exclusief verzendkosten.
2. Zet- en tikfouten in de fondslijst of op de internetsite en in andere afkomstige materialen van de uitgever zijn voorbehouden.
3. De uitgever is gerechtigd de geldende prijzen te verhogen. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen, is een dergelijke prijsverhoging ook mogelijk na het sluiten van een overeenkomst.
4. Het enkel uitbrengen van een prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling, eventueel aangeduid als offerte, verplicht de uitgever niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever/koper.

Artikel 4: Annulering
1. De opdrachtgever/koper is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de uitgever met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, mits hij de hierdoor voor de uitgever ontstane schade vergoedt. Onder schade wordt begrepen de door de uitgever geleden verliezen en gederfde winsten en in elk geval de kosten die de uitgever reeds ter voorbereiding heeft gemaakt waaronder die van bestelde en ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.
2. Annulering door de opdrachtgever/koper van overeenkomsten waarbij de bestelde goederen reeds door de uitgever of in opdracht van de uitgever in productie zijn genomen, is niet mogelijk. Van in productie nemen is sprake zodra de goederen het pand van Gebr. Koster in het kader van de bestelling hebben verlaten.


Artikel 5: Verzending/levering
 1. Een door de uitgever opgegeven termijn van levering heeft slechts een indicatieve strekking. De uitgever is, ook bij een overeengekomen termijn, pas in verzuim nadat de opdrachtgever/koper hem in gebreke heeft gesteld.
2. Alle zaken zijn, vanaf het ogenblik van aflevering voor rekening en risico van de opdrachtgever tenzij anders overeengekomen.
3. Voor artikelen die op voorraad zijn, geldt: op werkdagen voor 16.00 uur besteld, de volgende dag in huis. De afleverdatum kan afwijken in geval van drukte bij PostNL. Na 16.00 besteld wordt mogelijk de volgende werkdag verwerkt.
Het is het mogelijk dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. Wij zorgen ervoor dat het betreffende artikel er zo snel mogelijk weer is. Uiteraard houden wij u op de hoogte.
Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u een mail met een bevestiging. Van PostNL ontvangt u een e-mail met een code om uw pakket te traceren.

Artikel 6: Betaling
1. Tenzij vooraf anders en schriftelijk overeengekomen met de uitgever dient de opdrachtgever/koper de prijs genoemd op de factuur te voldoen binnen dertig dagen na de factuurdatum, zonder dat hij zich op enige korting, verrekening of opschorting kan beroepen. Bij niet-tijdige betaling als hiervoor bedoeld, is de opdrachtgever/koper in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de uitgever is vereist.
2. De opdrachtgever/koper is altijd gehouden op eerste verzoek van de uitgever zekerheid te stellen voor voldoening van de te betalen bedragen. Indien de opdrachtgever/koper niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum de wettelijke rente verschuldigd.
3. Bij niet-tijdige betaling, als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever/koper naast het verschuldigde bedrag in hoofdsom en de rente gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Bij overeenkomsten met consumenten worden de buitenrechtelijke kosten berekend conform de per 1 juli 2012 in werking getreden staffel buitengerechtelijke incassokosten.  
4. De uitgever behoudt zich het recht voor verdere leveringen aan opdrachtgever/koper op te schorten totdat de opdrachtgever/koper de aan hem verstuurde openstaande facturen waarvan de betalingstermijn is 
verstreken heeft voldaan.

Artikel 7: Retourneren
 1. De uitgever accepteert geen overtollige voorraad ter creditering, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen."
     Wij leveren geen zichtzendingen.
“Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag [1]  
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons [2] via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht [3]. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat
het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Gevolgen van de herroeping: Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft
ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening.
 

Artikel 8: Reclames
1. Reclames kunnen alleen schriftelijk worden ingediend, tot uiterlijk veertien dagen na verzending. Na deze periode worden reclames niet meer in behandeling genomen, tenzij de reclame betrekking heeft op een duidelijke en aanwijsbare fabricagefout.
2. Reclames kunnen alleen geldend worden gemaakt als de geleverde goederen nog in dezelfde staat verkeren als waarin ze zijn geleverd.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud
1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de opdrachtgever/koper zijn bedrijf uitoefent dan wel woont. Iedere levering van zaken door de uitgever aan de opdrachtgever/koper geschiedt onder voorbehoud van het eigendom daarvan totdat de opdrachtgever/koper al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.

Artikel 10: Aansprakelijkheid1. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever/koper de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen of laten nemen, heeft doen of laten bewerken of verwerken. Evenmin is de uitgever aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever/koper heeft geleden door diensten die de uitgever voor hem/haar heeft verricht, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de uitgever.
2. Indien de uitgever aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de uitgever beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, en indien de aansprakelijkheid een deel van de order betreft tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 11: Onderzoek bij aflevering
1. De opdrachtgever/koper is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de uitgever de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden, zodra hem blijkt dat de uitgever in de prestatie is tekortgeschoten, de uitgever terstond schriftelijk daarvan in kennis te stellen. Het onderzoek en de kennisgeving dienen uiterlijk binnen een week na ontvangst van de goederen te worden gedaan.
2. De uitgever is de overeenkomst in ieder geval nagekomen, indien de opdrachtgever/koper het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft doorverkocht dan wel met de prestatie heeft ingestemd.

Artikel 12: Auteursrechten
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, blijft de uitgever steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals boeken, kopij, zetsel, tekeningen, modellen en dergelijke.
2. Alle door de uitgever geleverde zaken mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving van de goederen geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor de uitgever bestaat, nimmer zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd of verhandeld.

Artikel 13: Overmacht
1. Indien de normale uitvoering of aflevering van het werk is belemmerd door overmacht of door omstandigheden buiten het risico van de uitgever gelegen, is de uitgever gerechtigd de overeengekomen levertijd te overschrijden met tenminste de duur van de periode van de overmacht of niet voor zijn risico komende omstandigheden. Onder overmacht worden onder meer begrepen werkstaking, bedrijfsstoring, bedrijfsbezetting, overmacht van toeleveranciers dan wel feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de uitgever in redelijkheid niet tot de uitvoering van de opdracht kan komen.

Artikel 14: Ontbinding overeenkomst
1. Geheel of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens een koper/opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot de uitgever richt, zal hij te allen tijde eerst de uitgever schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de opdrachtgever/koper nauwkeurig schriftelijk moet melden.
2. De opdrachtgever/koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
 
Artikel 15: Geschillen
1. Op alle door de uitgever verrichte handelingen, waaronder begrepen de door de uitgever gesloten overeenkomsten, is het Nederlandse recht van toepassing en is ook bij internationale transacties de Nederlandse rechter bevoegd.
Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. https://ec.europa.eu/consumers/odr/  De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.