Menu

Privacyverklaring

Algemeen

In dit privacy en cookie statement (hierna privacyverklaring genoemd) informeert boekhandel Gebr. Koster u over de wijze waarop boekhandel Gebr. Koster persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden boekhandel Gebr. Koster persoonsgegevens verwerkt, wat uw rechten zijn (als boekhandel Gebr. Koster persoonsgegevens van u verwerkt) en andere informatie die te maken heeft met hoe boekhandel Gebr. Koster omgaat met persoonsgegevens. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van boekhandel Gebr. Koster, verkregen via verschillende aanmeldprocessen als klant, geïnteresseerde of nieuwsbriefontvanger en vanuit bezoek aan en gebruik van de website van boekhandel Gebr. Koster.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een natuurlijke persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam en adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een natuurlijke persoon herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.

Boekhandel Gebr. Koster
Boekhandel Gebr. Koster hecht zeer aan het op een juiste en zorgvuldige wijze van verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van klanten, nieuwsbriefontvangers en overige geïnteresseerden. Boekhandel Gebr. Koster verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Boekhandel Gebr. Koster is verantwoordelijke in de zin van de AVG.
Wilt u hierover contact opnemen met boekhandel Gebr. Koster, gebruik dan de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verzamelt boekhandel Gebr. Koster en wat wordt ermee gedaan?
Boekhandel Gebr. Koster verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben. Dat zijn bijvoorbeeld klanten, nieuwsbriefontvangers en andere geïnteresseerden. Boekhandel Gebr. Koster verzamelt alleen persoonsgegevens uit uw eigen aanmelding/registratie.

De categorieën persoonsgegevens die boekhandel Gebr. Koster verwerkt zijn:
- Persoonlijke gegevens (zoals naam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer)
- Financiële gegevens (zoals IBAN, betaalgegevens)

Boekhandel Gebr. Koster verzamelt en verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens verzameld zijn.

Hoelang bewaart boekhandel Gebr. Koster uw persoonsgegevens?
Boekhandel Gebr. Koster bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe gaat boekhandel Gebr. Koster om met beveiliging, vertrouwelijkheid en externe partijen?
Wij zijn ons ervan bewust dat persoonsgegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan. Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen boekhandel Gebr. Koster of voor het doel waarvoor zij verwerkt zijn.
Boekhandel Gebr. Koster heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wat zijn uw rechten?
De AVG geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Volgens de AVG heeft u verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens die boekhandel Gebr. Koster verwerkt: het recht van informatie (daar dient deze privacyverklaring voor), het recht van inzage, het recht van correctie, het recht van verwijdering en het recht om toestemming in te trekken.
"Als betrokkene heeft u de volgende rechten:Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven; conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen;
conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking
- het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
- een wettelijke verplichting na te komen;
- om redenen van algemeen belang, of
- voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist; conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
- u de juistheid van de gegevens ontkent;
- de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
- we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen
of te verdedigen, of
- tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG; conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw
persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;
Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.”.

Websitebezoekgegevens en cookies
In het beheersysteem van de website van boekhandel Gebr. Koster worden enkele functionele websitebezoekgegevens opgeslagen.

Wij gebruiken  de volgende verschillende tracking cookies: Google Analytics en Adworks om onze dienstverlening te optimaliseren. Deze gegevens blijven van boekhandel Gebr. Koster en worden niet aan derden verstrekt.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht in verband met privacy?
Voor vragen of klachten over deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens door boekhandel Gebr. Koster kunt u contact opnemen met boekhandel Gebr. Koster (0342-416986, administratie@gebrkoster.nl of per post via Nairacstraat 17 3771 AW BARNEVELD). Graag helpen wij u verder. Voor het melden van (het vermoeden van) een beveiligings- of datalek is een Procedure Datalekken opgesteld.

Wijzigingen privacybeleid
Boekhandel Gebr. Koster streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie van de privacyverklaring zal altijd op deze website gepubliceerd worden.